Edukacyjne Dyskursy to Internetowe Pismo Pedagogiczne Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego powstałe w maju 1999 roku z inicjatywy jego pracowników tworzących obecnie redakcję Pisma.

Opiekę naukową nad Pismem sprawuje Rada Naukowa w skład, której wchodzą Profesorowie Instytutu Pedagogiki oraz redaktor naczelny Pisma. Idea powstania pisma internetowego poświęconego edukacji narodziła się wraz z rozwojem technologii informacyjnych. Nieograniczony dostęp do publikowanych treści, łatwość dotarcia do publikacji, prosta, łatwa i szybka dystrybucja, możliwość stworzenia dokumentu, który cały czas się rozwija, bez konieczności wznawiania nakładu, czy wreszcie bardzo niskie koszty przygotowania, to tylko niektóre zalety publikacji elektronicznych. Wykorzystując te możliwości, Edukacyjne Dyskursy stały się w ciągu kilku lat działalności płaszczyzną wymiany poglądów zarówno dla teoretyków generujących nowe koncepcje, jak i praktyków zmagających się codziennie z problemami edukacyjnej rzeczywistości. Z radością obserwowaliśmy rosnące zainteresowanie naszym Pismem, mające swój wyraz nie tylko w przysyłanych do publikacji artykułach, ale również zamieszczaniu polecających nas odsyłaczy przez biblioteki uniwersyteckie, pisma edukacyjne, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, placówki edukacyjne, nauczycieli i studentów. Pojawiały się także głosy, że tak bogaty i różnorodny materiał badawczy należałoby uporządkować tematycznie, poddać redakcji i opublikować także w tradycyjnej, drukowanej formie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, mając na względzie szacunek dla tradycyjnej – papierowej postaci źródła informacji oraz świadomość ciągle występujących trudności z dostępem do Internetu, oddajemy Czytelnikowi pierwszą książkę przygotowaną w ten właśnie sposób.

okladka ksiazkiZebrany, bogaty i różnorodny materiał kierujemy do Czytelnika zainteresowanego problematyką współczesnej szkoły: szerokiej rzeszy kadry kierowniczej, nauczycieli, studentów: pedagogiki i kierunków nauczycielskich, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli organów prowadzących. Mamy nadzieję, że wiele cennych informacji znajdą tu również rodzice, dla których zrozumienie różnorodnych problemów związanych ze szkołą i jej specyfiką działalności, na kolejnych poziomach edukacji jest wyrazem świadomego, podmiotowego i kreatywnego udziału w edukacji swojego dziecka.

Artykuły umieszczone w niniejszym tomie ukazywały się w Edukacyjnych Dyskursach w latach 1999 – 2006. Redakcja zdaje sobie w pełni sprawę, że siedmioletni okres publikowania tekstów powoduje w zestawieniu całościowym fakt, że Czytelnik dostrzeże powtórzenia pewnych fragmentów w tekstach tych samych Autorów. Mając jednak na uwadze dynamikę toczącej się dyskusji wokół problemów współczesnej szkoły, jej różnorodność, złożoność oraz szacunek dla poglądów i opinii Autorów Redakcja nie dokonywała dla potrzeb tego tomu żadnych zmian.

Przyjmowane do elektronicznej edycji teksty nie były nigdzie wcześniej publikowane. Redakcja czuje się zobowiązana do umieszczenia w tym tomie tekstów, które były publikowane w elektronicznej wersji Pisma oraz uzyskały pozytywne recenzje i nie wnika w ewentualne późniejsze ich opublikowanie w innych materiałach drukowanych. Aby ułatwić Czytelnikowi ocenę i analizę tych tekstów, każdy z nich został opatrzony sygnaturą zawierającą datę jego opublikowania w wersji elektronicznej.

 

Cezary Hendryk

Bernard Sack

Małgorzata Moś