EDUKACYJNE DYSKURSY * http:// ip.univ.szczecin.pl/~edipp* opublikowano dnia: 15. 04. 2004 r.


Anna Przybysz

 

Programy edukacyjne Unii Europejskiej

 

 

Programy edukacyjne są inicjatywą Unii Europejskiej, są formą realizacji szeroko pojętej edukacji europejskiej. Polska uczestniczy w trzech programach wspólnotowych: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, oraz MŁODZIEŻ (Walas 2001, s. 34.). Od 1 stycznia 2000 roku rozpoczęto w Polsce realizację drugiej fazy programów wspólnotowych: SOCRATES II, LEONARDO DA VINCI i MŁODZIEŻ. Przy Ministrze Edukacji Narodowej działa Rada do spraw Edukacji Europejskiej. Jest to ciało doradcze, mające na celu proponowanie Ministrowi Edukacji Narodowej inicjatyw w zakresie tematyki europejskiej oraz koordynujące i wydające opinie o różnych działaniach podejmowanych w tym zakresie.

                Program SOCRATES              

               SOCRATES to program Unii Europejskiej utworzony dla doskonalenia jakości kształcenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Dotyczy współpracy międzynarodowej na polu edukacji. Od 1998 roku Polska bierze udział w programie na równych prawach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (od tego roku oficjalnie rozpoczęły się negocjacje Polski o członkostwo w Unii Europejskiej). Od 1 stycznia 2000 roku bierze w nim udział 31 państw:15 państw członkowskich Unii Europejskiej, 3 kraje EFTA/EEA, 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska) oraz Cypr, Malta i Turcja (http://www.socrates.org.pl).

 Program SOCRATES obejmuje wszystkie typy kształcenia od szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią do studiów wyższych. Realizacja programu SOCRATES przypadła na lata 1995-1999. Od roku 2000 wszedł w życie program SOCRATES II, będący kontynuacją SOCRATESA.

               Marian Piotrowski do celów programu SOCRATES zalicza: „kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększenie kręgu jedności z Europą oraz wspomaganie procesów przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie nowej zjednoczonej Europy” (Piotrowski, 1998, s.103.). Autor uznaje, więc, że celem nadrzędnym programu SOCRATES jest kształcenie „Europejczyka”, tworzenie wspólnej europejskiej kultury. „Europejczyk” ma być człowiekiem znającym nie tylko swój kraj i swoją kulturę, ale również inne kraje Unii, inne kultury. Ma być wszechstronnie wykształcony, powinien posługiwać się kilkoma językami, znać nowoczesne techniki komputerowe i potrafić samodzielnie zdobywać informacje, aby tym samym bez problemów móc odnaleźć się na rynku pracy w „globalnej wiosce”. Podstawowym celem programu SOCRATES jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, zwiększenie zakresu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozbudzenie poczucia jedności z Europą, a także wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych, ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy (Kienzler, 2001, s.131.). Program SOCRATES ma też podnieść poziom nauczania i znajomości języków Unii Europejskiej, promować europejski wymiar kształcenia oraz idee kształcenia ustawicznego. Cele realizowane są poprzez współpracę między szkołami, uczelniami, placówkami edukacyjnymi w formie wymiany kadry akademickiej i studentów, a co za tym idzie wymiany poglądów i doświadczeń. Do komponentów realizujących cele SOCRATESA należy wdrażanie nowych metod dydaktycznych, badanie problemów polityki edukacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, (Walas, 2001, s.34.). Wszystko to ma wzmocnić europejską tożsamość i poczucie wspólnoty w jednoczącej się Europie.

               Komponenty programu SOCRATES

SOCRATES składa się z następujących komponentów:

Ø      ERASMUS

Ø      LINGUA

Ø      COMENIUS

Ø      ARION

Ø      NARIC

Ø      MINREVA /ODL

Ø      GRUNTVIG

Ø      EURYDICE

1. ERASMUS- European Action Scheme for the Mobility of University Studies

                Program SOCRATES/ERASMUS jest programem edukacyjnym, którego celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. ERASMUS został przyjęty w 1987 roku, jego realizacja trwała do 1994 roku, następnie realizowany był w ramach programu SOCRATES (lata 1995-1999), jako jego komponent, w latach 2000-2006 będzie realizowany w ramach SOCRATESA II  (Kienzler, 2001, s. 50.). Do krajów uprawnionych do udziału w programie SOCRATES-ERASMUS zalicza się, oprócz państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz 12 krajów stowarzyszonych (Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), Turcja oczekuje na wejście do programu (http://www.socrates.org.pl).

W wymienionych krajach Europy uczelnie uczestniczące w programie mogą realizować jedno, kilka lub wszystkie z założonych działań:

a) wymiana studentów - wyjazdy do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów zagranicznych w celu realizacji ustalonego przez uczelnie partnerskie programu studiów (studia w ramach stypendium trwają od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego),

b) wymiana kadry akademickiej - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (zarówno wyjazdy jak i przyjmowanie zagranicznych wykładowców),

c) organizowanie wymiany studentów i kadry dydaktycznej (promocja i przygotowanie do wyjazdów studentów i wykładowców, opieka nad studentami zagranicznymi),

d) wprowadzenie ECTS- Europejskiego Systemu Transferu Punktów w celu ułatwienia zaliczania okresu studiów odbytych za granicą, w uczelni partnerskiej (okres studiów na stypendium jest równoważny z okresem studiów spędzonych na macierzystej uczelni),

e) wspólne opracowywanie nowych, ulepszonych programów nauczania,

f) organizacja kursów intensywnych - zajęć dla międzynarodowej grupy, prowadzonych przez międzynarodowych wykładowców,

g) udział w Sieciach Intensywnych ERASMUSa.

 Iwona Świątnicka zwraca uwagę na uwzględnienie w komponencie ERASMUS europejskiego wymiaru kształcenia w celu przygotowania do podejmowania pracy w obszarze wspólnego rynku (Świątnicka, 1998, s. 110.). Program SOCRATES-ERASMUS nie jest programem elitarnym, mogą w nim brać udział wszystkie typy wyższych uczelni, obejmuje wszystkie kierunki kształcenia i poziomy studiów, z doktoranckimi włącznie (http://www.socrates.org.pl/erasmus/students/index).

 Od 1995 roku wszystkie Programy Współpracy Międzynarodowej realizowane są w ramach tzw. Kontraktów Uczelnianych, zawieranych z Komisją Europejską (Komisja Europejska, 2001). Student chcący wyjechać na studia w wybranej uczelni Unii Europejskiej otrzymuje z programu stypendium, (które pokrywa jedynie różnicę między kosztami utrzymania w kraju i na uczelni zagranicznej, tak, więc stypendysta ERASMUSa musi dysponować własnymi funduszami) zwolniony zostaje również z opłat za czesne. Ze stypendium ERASMUSa może skorzystać student uczelni biorącej udział w programie SOCRATES-ERASMUS, po ukończeniu pierwszego roku studiów. Okres studiów na uczelni europejskiej trwa od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego, zwykle jednak trwa semestr. Polscy studenci mogą wyjechać na studia tylko do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi ich macierzysta uczelnia podpisała umowy o wzajemnej współpracy. Podstawowym założeniem części programu, która dotyczy wyjazdów studentów jest pełna ekwiwalentność studiów na uczelni macierzystej i partnerskiej uczelni zagranicznej.

Co roku coraz więcej polskich studentów wyjeżdża na studia w ramach programu SOCRATES-ERASMUS. Według informacji dyrektora generalnego programu Witolda Sienkiewicza w programie uczestniczy ponad 100 polskich uczelni, które wysyłają swoich studentów i nauczycieli na stypendium oraz wprowadzają ECTS- Europejski System Transferu Punktów, (Syrzycka-Mlicka, 2001, s.25.). Okres studiów spędzonych za granicą zostaje zaliczony przez uczelnię macierzystą bez powtarzania roku, gdyż jest to jeden z wymogów programu SOCRATES-ERASMUS. Taka sytuacja możliwa jest dzięki wprowadzaniu przez polskie uczelnie, nawiązujące współpracę z europejskimi uczelniami - ECTS. Funkcjonowanie ECTS to ważne zagadnienie, dlatego pełnemu omówieniu tego zagadnienia poświęcony zostanie osobny rozdział, znajdą się w nim również informacje dotyczące: The Information Package (pakiet informacyjny), Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć) oraz Transcript of Records (wykaz zaliczeń).

2. LINGUA

Program wprowadzony w 1989 roku. Głównym celem programu LINGUA jest promowanie nauki i nauczania języków Unii Europejskiej na wszystkich poziomach. To jedno z podstawowych wyzwań stojących przed krajami aspirującymi do Unii Europejskiej.

Działania programu ukierunkowane są na (http://www.socrates.org.pl/lingua/index):

               a) utrzymanie i rozwój różnorodności językowej w całej Unii Europejskiej,

               b) podnoszenie poziomu nauczania języków (nauka języków w ramach LINGUy dotyczy zarówno oficjalnych języków Unii Europejskiej, jak i języków o mniejszym zasięgu. Oprócz języków urzędowych Wspólnoty nauczane są języki: irlandzki i luksemburski, do tej grupy kwalifikują się również języki krajów EFTA/EOG oraz języki krajów ubiegających się o członkostwo w Unii, uczestniczących w programie SOCRATES,

               c) utrzymanie i rozwój różnorodności językowej w całej Unii Europejskiej oraz rozszerzenie dostępu do różnych form nauki języków obcych „przez całe życie”, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej jednostki.

LINGUA obejmuje Europejskie Programy Współpracy (ECP) w zakresie szkolenia nauczycieli języków obcych, przygotowanie pomocy dydaktycznych i materiałów pomocniczych, staże dla tych nauczycieli oraz doskonalenie zawodowe w nauczaniu języków obcych ( Nijander-Dudzińska, Ślufińska, 2000, s. 60.).

               3. COMENIUS

               Program COMENIUS przeznaczony jest dla edukacji szkolnej od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe i średnie. Stanowi on akcję Komisji Europejskiej realizowaną w ramach SOCRATESA i SOCRATESA II. Celem programu jest wspieranie współpracy między szkołami, zawieranie partnerskich porozumień dla realizacji Europejskiego Projektu Edukacyjnego (EPE). COMENIUS ma zapewnić młodym ludziom dostęp do różnych form kształcenia na wysokim poziomie. Program ten dotyczy edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Do zadań tego programu należy:

               a) szkolenie personelu pedagogicznego,

               b) podnoszenie poziomu nauczania,

c) wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych,

d) wymiana uczniów,

e) wymiana doświadczeń,

f) dążenie do wzajemnego uznawania stopni, świadectw i dyplomów (Kienzler, 2001, s. 22.).

Stymuluje nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie), kładzie nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej i promuje rozwój zawodowy pracowników oświaty poprzez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego. Dzięki temu programowi możliwa jest realizacja idei edukacji międzykulturowej- wprowadzenie Europy do szkół, poprzez współpracę między szkołami przede wszystkim w zakresie nauczania języków obcych, poznawania dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska (Pieczywok, 1998, s. 103.).

               4. ARION

               Program funkcjonuje w od 1976 roku. Program ten umożliwia rozszerzenie wiedzy na temat systemów edukacyjnych innych krajów europejskich oraz organizowanie wizyt studyjnych dla specjalistów związanych z kierowaniem i zarządzaniem edukacją. Jak informuje oficjalna strona internetowa programu ARION, głównym celem wyjazdów studyjnych jest poznawanie priorytetów w dziedzinie edukacji w krajach Unii Europejskiej, krajach Europy Środkowej i Wschodniej (od 1996/97 roku) ze szczególną uwagą na podejmowane tam reformy. Cele wizyt studyjnych programu SOCRSTES-ARION to:

               a) wymiana informacji i doświadczeń, zapoznanie z osiągnięciami w organizacji oświaty,

               b) umożliwienie szkoleń dla osób kierujących oświatą na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólno krajowym,

               c) stwarzanie możliwości analizowania i modyfikowania swojej pracy, dzięki poznaniu  struktur edukacyjnych i reform w innych państwach Unii Europejskiej,

               d) tworzenie baz danych dotyczących rozwoju systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej.

               e) utrzymywanie kontaktów z instytucjami i placówkami oświatowymi w Unii Europejskiej i Europie Środkowo-Wschodniej.

f) możliwość poznania innych tradycji kulturowych.

Komisja Europejska zadecydowała, że o przyznanie grantu na wizytę studyjną mogą się ubiegać osoby odpowiedzialne za kierowanie w oświacie. Uczestnikami takich wizyt mogą być: urzędnicy organów administracji rządowej i samorządowej, wizytatorzy, doradcy, inspektorzy, dyrektorzy szkół, kierownicy departamentów, osoby prowadzące kształcenie nauczycieli. Program ARION kierowany jest wiec do przedstawicieli MEN, kuratoriów, Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych zajmujących się oświatą, a także dyrektorów szkół. Program ten nie jest kierowany do nauczycieli bezpośrednio niezaangażowanych w kierowanie oświatą (http://www.socrates.org.pl/arion/arion).

               5. NARIC- Network of National Academic Recognition Information Centres (Stajszczak, s.12.)

               Funkcjonowanie Sieci Narodowych Centrów Informacji do Spraw Osiągnięć Akademickich ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej. NARIC zajmuje się organizowaniem sieci centrów informacji odnośnie systemów szkolnictwa wyższego, stopni akademickich, kwalifikacji zawodowych dla klarownego ustalenia zasad wzajemnego ustalenia zasad wzajemnego uznawania, zarówno okresu studiów, jak i dyplomów ukończenia uczelni wyższych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Program NARIC realizowany jest w ramach SOCRATESA. W SOCRATES II położony jest nacisk na rozpowszechnianie informacji na temat równoważności dokumentów o wykształceniu w różnych krajach (Kienzler, s. 104).

               6. MINERVA/ODL

                Open and Distance Learning- „Kształcenie otwarte i na odległość” (Stajszczak, 1999, s.12.).

               Promowaniem Kształcenia Otwartego i na Odległość oraz Technologiami Informatyczno-Komunikacyjnymi (ICT) w Edukacji zajmuje się program SOCRATES-MINERVA (realizowany w ramach SOCRATES II). Cele programu to:

a) podniesienie poziomu wiedzy o metodach kształcenia otwartego i na odległość, a także stosowanie technologii informatyczno- komunikacyjnych w edukacji,

b) opracowanie optymalnych podejść dydaktycznych, dzięki którym możliwy jest rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii ICT w edukacji,

c) zwiększenie zasobów i usług edukacyjnych, które wykorzystują ICT oraz dostęp do innowacyjnych programów kształcenia.

Projekty mogą dotyczyć innowacji (wpływ technologii informatyczno-komunikacyjnych, różnych modeli kształcenia otwartego i na odległość), opracowywania nowych metod dydaktycznych, wymiany produktów, wyników projektów oraz wymiany idei i doświadczeń w zakresie kształcenia otwartego i na odległość oraz zastosowania ICT (http://www.socrates.org.pl/minerva).

               7.GRUNTVIG

               Projekt ten dotyczy szeroko pojętej edukacji dorosłych. Popiera ideę ustawicznego kształcenia. Ważną rolę odgrywa tu tematyka europejska (kultura, języki, polityka, ekonomia) (http://www.socrates.org.pl).

 Starzejące się społeczeństwo to problem niemal całej Europy. Unia Europejska widzi potrzebę zorganizowania kształcenia, dokształcania osób dorosłych i starszych.

               8.EURYDICE

               Europejska Sieć Informacji w Zakresie Edukacji to sieć informacji o systemach edukacyjnych, reform, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Od 1995 roku EURYDICE jest integralną częścią programu SOCRATES, od roku 1996 sieć ta dostępna jest również dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej (Pieczywok, 1998, s.103.). EURYDICE działa poprzez stałą współpracę między krajowymi biurami, które powołują ministerstwa edukacji w 29 państwach, a centralnym Europejskim Biurem w siedzibą w Brukseli, powołanym przez Komisję Europejską w celu koordynowania Sieci. Cele EURYDICE przedstawiają się następująco:

a) rozwijanie wymiany informacji o systemach edukacyjnych, wskazywanie na ich różnorodność oraz odkrywanie elementów wspólnych (procedura ta nie podlega jakiejkolwiek ocenie),

b) informowanie zarządzających edukacją, administratorów, polityków, badaczy (na szczeblu krajowym) o rozwiązaniach funkcjonujących w innych krajach (http://www.socrates.org.pl/eurydice/informacja/informacja).

               Program LEONARDO DA VINCI

               Naczelnym celem programu jest promocja i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Polepszanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego ma ułatwić dostosowywanie się, przekwalifikowanie i nabywanie nowych umiejętności. Program był realizowany od 1995 do 1999 roku, kontynuacją jest program LEONARDO DA VINCI II (realizacja tego programu przewidziana jest na lata 2000-2006).

               Główne cele programu LEONARDO DA VINCI II to (Kienzler, 2001, s.98.):

               a) doskonalenie kompetencji zawodowych (ludzi młodych) w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy,

               b) poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, dawanie możliwości zdobywania i doskonalenia kwalifikacji przez całe życie,

               c) promowanie innowacyjności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz rozwój konkurencyjności i uczenie przedsiębiorczości dla zwiększenia szans na rynku pracy.

Do priorytetów LEONARDA należy również promowanie współpracy między instytucjami kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi. Ważna jest też promocja inwestowania w zasoby ludzkie. Jest to program współpracy a nie pomocy, czyli z funduszów pokrywana jest jedynie część kosztów. W ramach LEONARDO DA VINCI realizowane są projekty: pilotażowe (w tym akcje tematyczne, projekty językowe, międzynarodowe sieci instytucji), projekty wymiany oraz projekty badań i analizy. Odbiorcami programu są instytucje i organizacje mające osobowość prawną, zaangażowane w rozwój kształcenia zawodowego- instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, partnerzy społeczni (stowarzyszenia, fundacje) oraz władze publiczne.

               MŁODZIEŻ DLA EUROPY i MŁODZIEŻ

               Program MŁODZIEŻ DLA EUROPY realizowany był od 1988 do 1999 roku, kontynuacją jest program YOUTH-MŁODZIEŻ. Celem programu MŁODZIEŻ DLA EUROPY było umożliwienie młodym Europejczykom krótkotrwałych pobytów w innym kraju europejskim, zapoznanie się z kulturą i gospodarką innych państw członkowskich Wspólnoty, umożliwienie zawierania znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z całej Europy. Adresatami programu są młodzi ludzie w wieku 15-25 lat, (którzy nie pracują) oraz do osób pracujących z młodzieżą, uczestniczących w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Głównym celem programu MŁODZIEŻ jest uczenie i promowanie aktywności wśród młodych ludzi, umożliwienie realizacji własnych ambicji, a dzięki temu zachęcanie do aktywniejszego udziału w życiu społecznym Unii Europejskiej. Kolejne cele programu to: przezwyciężanie ksenofobii, rasizmu, nietolerancji i stereotypów oraz rozwijanie osobowości młodych ludzi. Program oferuje wsparcie merytoryczne i finansowe dla młodych ludzi, którzy przygotowują, realizują i dokonują oceny własnej pracy. Ponad to ramach programu finansowane są wizyty badawcze i szkolenia, współpraca pomiędzy strukturami młodzieżowymi państw Wspólnoty, a także, co niezwykle istotne dla Polski, jako kraju ubiegającego się o członkostwo w Unii Europejskiej, finansowanie wymiany i staży dla młodych ludzi z krajów nienależących formalnie do Piętnastki (Stajszczak, 1999, s.13-14.). I. Świątnicka (1998, s.110.)zwraca uwagę na główny cel programu MŁODZIEŻ DLA EUROPY, którym jest obok wzajemnego poznawania ludzi, i przenikania kultur, kształcenie postaw proeuropejskich. Priorytetem programu MŁODZIEŻ jest szczególne traktowanie projektów angażujących młodzież defaworyzowaną (młodzież niepełnosprawną, pochodzącą z ubogich czy patologicznych środowisk, regionów niezurbanizowanych, a także młodzież bezrobotną ) (http://www.youth.org.pl).

               Program TEMPUS

                Trans-European Mobility Scheme for University Students

               Program Mobilności Transeuropejskiej w szkolnictwie wyższym był kolejnym etapem pomocy, finansowanym przez PHARE. Program ten został przyjęty w 1990 roku na podstawie decyzji Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej na okres czterech lat akademickich (1990-1994), przedłużany w 1993 roku na kolejny okres 1994-1998 i w 1996 roku na lata 1998-2000. Miał na celu wspomaganie rozwoju i restrukturyzacji szkolnictwa wyższego (Tadeusiewicz, 1997, s. 69.). TEMPUS był częścią kompleksowego programu pomocy bezzwrotnej Komisji Europejskiej na rzecz wspierania reform o charakterze społeczno-gospodarczym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (PHARE), a od 1993 roku także dla republik byłego Związku Radzieckiego i Mongolii (TACIS) (http://www.socrates.org.pl/tempus/index).

Do zadań tego programu należy wspieranie integracji i współpracy z partnerami Unii Europejskiej poprzez wspólnie podejmowane działania i wymianę osobową, wspieranie modernizacji programów i metod nauczania, materiałów dydaktycznych, doskonalenie nauczycieli akademickich, ogólna restrukturyzację uczelni oraz tworzenie sieci wymiany studentów (Kienzler, 2001, s.140.). Polskie Biuro TEMPUS działające w zakresie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, powołanej przez Ministerstwo Edukacji zakończyło działalność 1 maja 2001 roku, a ostatnie projekty zostały zrealizowane w polskich uczelniach w październiku 2001 roku (http://www.socrates.org.pl/tempus/index).

 

Literatura:

  1. Kienzler I., Słownik terminologii Unii Europejskiej, Gdańsk 2001.
  2. Kluczowe dane o edukacji w Europie, Komisja Europejska, Warszawa 2001.
  3. Nijander-Dudzińska A., Ślufińska M., Idee edukacji europejskiej i wybrane formy jej realizacji w Polsce [w:] Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, pod red. T. Lewowickiego, Katowice 2000.
  4. Pieczywok A., Przykładowe programy i projekty edukacyjne Unii Europejskiej, „Edukacja Dorosłych” 1998, nr 3.
  5. Piotrowski M., SOCRATES- program Unii Europejskiej, „Edukacja Dorosłych” 1998 nr 3.
  6. Stajszczak M., Programy edukacyjne Unii Europejskiej, „ Kultura i edukacja” 1999, nr 2-3.
  7.  Syrzycka-Mlicka N., Młodzież korzysta na integracji, „Unia & Polska. Magazyn niezależnych publicystów” 2001, nr 9.
  8.  Świątnicka I., Formy edukacji społeczeństwa polskiego w programach Unii Europejskiej, [w:] Kultura polska a Unia Europejska, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Warszawa- Wrocław 1998.
  9. Tadeusiewicz G., Edukacja w Europie, Warszawa-Łódź 1997.
  10.  Walas I., Czy perspektywa wejścia do Unii Europejskiej jest dla młodego człowieka szansą czy zagrożeniem? [w:] Młody Polak w UE. II Kongres. Rynek pracy dla absolwentów szkół w perspektywie integracji z Unią Europejską, Warszawa 2001.

 

Źródła elektroniczne:

1.      Eurydice, http://www.socrates.org.pl/eurydice/informacja/informacja

2.       Informacje dla studentów, http://www.socretes.org.pl/erasmus/students/index

3.      Program Młodzież, http://youth.org.pl

4.  Program Socrates, http://www.socrates.org.pl

5.      Program Socrates-Arion, http://www.socrates.org.pl/arion/arion

6. Program TEMPUS, http://www.socrates.org.pl/tempus/index

 

 

Autor: Anna Przybysz

Zainteresowania: edukacja europejska, integracja europejska, socjologia rodziny.

Publikacja: Europejski System Transferu Punktów we współpracy między uczelniami, „Konspekt” – pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2003, nr 16/17.

Uczelnia macierzysta: Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (magisterium czerwiec 2003), Uniwersytet Jagielloński – studentka IV roku socjologii (studia dzienne), od roku akademickiego 2003/2004 doktorantka na seminarium prof. zw. dr hab. M. J. Szymańskiego – dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

e-mail: anaprzy@interia.pl